REGULAMIN WYSTAW ZBIOROWYCH

Awatar użytkownika
ZPTS
Posty w temacie: 3
Posty: 868
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25

REGULAMIN WYSTAW ZBIOROWYCH

Post autor: ZPTS » 10 lis 2019, 20:45

załącznik do regulaminu


Udział w wystawie mogą brać artyści ZPTS oraz artyści zaproszeni gościnnie.

1. Miejsce wystawy:…………………………………………………………….......................................................

2. Termin wystawy: …………………………………………………..…

3. czas trwania wystawy : ......................................................

4.Temat wystawy :...................................................................

5. Zgłoszenie udziału do dnia...............................................
ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA W WYSTAWIE.pdf
(92.95 KiB) Pobrany 235 razy
- wysłany na maila: wystawy@zpts.org
- wraz ze zgłoszeniem należy przysłać na maila foto prac. w ilości 4-5

6. WYBRANE prace należy dosłać do dnia ..................................................

- na adres SŁOCIN 9, 62-065 Grodzisk Wlkp. tel. 601 19 91 19
lub bezpośrednio galerii jeśli jest taka możliwość.

FOLDERY na wystawę wydrukowane są po sztuce dla każdego artysty biorącego udział w wystawie oraz dla gości. Dodatkowe egzemplarze są w cenie 25 zł brutto / szt.
Zapłata w formie darowizny na cele statutowe dla chętnych na drugi egzemplarz folderu.

pytania w sprawie wystaw związkowych: Magdalena Sciezynska 601 19 91 19 biuro@zpts.org oraz ............................................................

Awatar użytkownika
ZPTS
Posty w temacie: 3
Posty: 868
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25

Re: REGULAMIN WYSTAW ZBIOROWYCH

Post autor: ZPTS » 28 gru 2019, 23:08

opakowanie zwrotne to takie, które po rozcięciu folii i taśmy klejącej się NIE ROZLECI. Opakowanie nie może być zlepkiem kartoników, tektury wielu kawałków. OPAKOWANIE ZWROTNE po wyjęciu obrazów musi się trzymać kupy.

KARTON musi być opisany na kartonie, po rozpakowaniu ma być wiadomo czyj jest karton, aby po wystawie włożyć obrazy!!!!

Awatar użytkownika
ZPTS
Posty w temacie: 3
Posty: 868
Rejestracja: 08 kwie 2019, 9:25

Re: REGULAMIN WYSTAW ZBIOROWYCH

Post autor: ZPTS » 27 lis 2023, 15:15

REGULAMIN UDZIAŁU W WYSTAWACH ZBIOROWYCH

1. Organizator
1.1. Organizatorem Konkursów udziału na wystawach zbiorowych („Wystawa”) jest stowarzyszenie Związek Polskich Twórców Sztuki, adres: ul. Powstańców Chocieszyńskich 23F, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, KRS: 0000796899, NIP: 9950255021, REGON: 38400084400000, e-mail: zpts@zpts.org („Organizator”).

2. Zgłoszenie udziału w Wystawach
2.1. Termin, miejsce, cel oraz temat Wystawy ogłaszane są każdorazowo na stronie internetowej Organizatora pod adresem: www.zpts.org
2.2. Zgłoszenia udziału dokonuje Autor Dzieła w terminie wskazanym w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2.1. powyżej na adres wystawy@zpts.org, na formularzu „Zgłoszenie uczestnictwa w wystawie”, umieszczonym na stronie internetowej organizatora.
2.3. Wraz ze zgłoszeniem należy przysłać na ww. adres mailowy fotografie prac. w ilości 4-5 (zdjęcia dobrej jakości, wykadrowane bez ram, bez odblasków, widocznych ścian, podłogi sztalug itp.; wymiar zdjęcia - około. 1mb 1000 pikseli w jednym mailu max 5-6 MB; zdjęcia podpisane w adresie obrazka: np. jan_kowalski_Pejzaz_50x70.jpg; zdjęcia bez podpisu obrazka nie będą brane pod uwagę).
2.4. Dokonując zgłoszenia, Autor Dzieła wyraża zgodę na to, że:
a) Dzieła zostaną z fotografowane do katalogu;
b) Dzieła zostaną zawieszone w galerii na 5 dni przed wyznaczoną w ogłoszeniu datą wernisażu;
c) Autor Dzieła opłaca jednocześnie udział własny w Wystawie w kwocie ……………..zł na rachunek 91 1600 1462 1886 1910 4000 0001
d) Autor Dzieła jest zobowiązany posiadać opłaconą składkę roczną, związaną z członkostwem w stowarzyszeniu Organizatora;
e) Autor Dzieła ma obowiązek być obecny na wernisażu (nieobecność możliwa jedynie za uzgodnieniem z Organizatorem)
f) Autor Dzieła wystawia Dzieło na swoją odpowiedzialność i ryzyko.
2.5. Standardowe wymiary prac wynoszą:
wielkość prac :wymiar poziomy max.100 x120; min.50x70
waga prac : 100kg
ilość prac: 2-5
2.5. Większe prace są przyjmowane po uzgodnieniu z Organizatorem.
2.6. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego wyboru prac.

3. Uczestnictwo w Wystawie
3.1. Autorzy Dzieł są zobowiązani:
a) dostarczyć je na własny koszt na adres każdorazowo wskazany w ogłoszeniu, o którym mowa w pkt 2.1.
b) odebrać swoje Dzieło po zakończeniu Wystawy:
- za ewentualne odesłanie Dzieła na wskazany przez Autora Dzieła adres, Autor Dzieła musi pokryć koszt nowego bezpiecznego opakowania oraz koszt przewoźnika, których zryczałtowana wartość wynosi 50 zł.
- Dziełom w niestandardowym rozmiarze (większym niż wskazany w pkt 2.5.), Autor Dzieła musi zapewnić odbiór własny, ewentualnie ustalić z Organizatorem odpowiednią wysokość kosztów przewoźnika oraz opakowania.
- Nieodebrane Dzieła do końca roku będą przekazane do Galerii Twórców Sztuki. Zysk ze sprzedaży zostanie przekazany na cele statutowe.

4. Zasady przygotowania Dzieł na Wystawach
4.1. Dzieło musi posiadać dobrze przytwierdzoną zawieszkę.
4.2. Dzieło musi posiadać umieszczoną z tyłu metryczkę, zawierającą takie dane Dzieła jak: tytuł, technika, autor, adres zwrotny, telefon.
4.3. Dzieło nie może posiadać szkła.
4.4. Dzieło nie może być oprawione w ramę na niestabilnych zaczepach sprężynujących.
4.5. Dzieło musi być oprawione lub brzegi muszą być estetycznie zamalowane.
4.6. Dzieło nie może być oprawione w ramę przy pomocy taśmy klejącej.

5. Prawa autorskie
5.1. Do Wystawy mogą być zgłaszane jedynie takie prace, których wykorzystanie przez Organizatora zgodnie z Regulaminem i udzielonymi na podstawie Regulaminu zezwoleniami jest zgodne z obowiązującymi przepisami i nie narusza praw osób trzecich, a w szczególności praw autorskich majątkowych, praw pokrewnych oraz praw osobistych.
5.2. Uczestnik Wystawy oświadcza i zapewnia, iż:
a) Przysługują mu autorskie prawa osobiste i nieograniczone autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do zgłaszanych prac, którymi to prawami może swobodnie rozporządzać i korzystać;
b) Przysługujące mu autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do prac nie zagrażają i nie naruszają praw osób trzecich, w szczególności nie naruszają ich majątkowych i osobistych praw autorskich lub pokrewnych.
c) W przypadku prac zawierających fotografie lub filmy, uczestnik uzyskał zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie wizerunku wszystkich osób, których wizerunek został utrwalony na tych fotografiach lub filmach.
d) Uczestnik Wystawy wyraża zgodę na podanie swojego imienia i nazwiska w ramach listy osób zakwalifikowanych na Wystawę na stronie www oraz profilu w mediach społecznościowych Organizatora.
5.3. Wszyscy uczestnicy, poprzez podpisanie formularza zgłoszeniowego, udzielają Organizatorowi nieodpłatnej, licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, na korzystanie z utworów stanowiących Dzieła, na następujących polach eksploatacji:
a) publiczne wystawienie, wyświetlenie, przedstawienie Dzieł;
b) wykonanie fotografii Dzieł i umieszczenie ich w katalogach promocyjnych;
c) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu za pomocą dowolnych technik drukarskich oraz wszelkich innych technik, w tym cyfrowych, poligraficznych;
d) zapisywanie utworu w pamięci komputerów oraz rozpowszechnianie w sieciach komputerowych, w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu
e) utrwalanie i zwielokrotnianie utworu na dowolnych nośnikach elektronicznych, magnetycznych, optycznych;
f) wykorzystywanie utworu w ramach innych utworów;
g) wykorzystywanie utworu do produkcji lub zlecenia produkcji materiałów reklamowo–promocyjnych;
h) przeprowadzanie prezentacji publicznej, w tym w szczególności dla celów marketingowych, promocyjnych, reklamowych, produkcyjnych, artystycznych oraz w celach charytatywnych;
i) eksploatacja polegająca na wykorzystywaniu części lub całości utworu dla celów reklamowych lub promocyjnych, niezależnie od formy materiałów reklamowych i ich wielkości, materiałów, z których zostały sporządzone, techniki utrwalania oraz miejsca, ekspozycji oraz w broszurach, ulotkach, wizytówkach reklamowych, katalogach i innych, materiałach poligraficznych lub reklamowo-promocyjnych niezależnie od ich ilości, nakładu, techniki sporządzenia i sposobu dystrybucji;
j) wszelka eksploatacja części lub całości utworu, polegającą na utrwalaniu i rozpowszechnianiu w ramach ekspozycji reklamowych albo zwielokrotnienia i wprowadzenia do obrotu wszelkiego rodzaju publikacji i innych materiałów reklamowych związanych bezpośrednio lub pośrednio z reklamowanym
5.4. Licencja, o której mowa w lit. 5.3. powyżej, zostaje udzielona na czas nieoznaczony, z tym, że Uczestnik Wystawy zobowiązuje się do nie wypowiadania licencji na czas trwania wystawy finałowej.

6. Zasady przechowywania Dzieł przez Organizatora
6.1. Organizator:
a) nie zapewnia ubezpieczenia Dzieł
b) nie ponosi odpowiedzialności za zagubienie lub uszkodzenie prac przez kogokolwiek, w tym za zniszczenie ich w transporcie.

7. Obowiązki Organizatora
7.1. Organizator zobowiązuje się zapewnić:
a) przygotowanie i wysyłkę zaproszeń
b) przygotowanie i dystrybucję plakatów i folderów
c) dyplomy
d) catering
e) aranżację
f) rozbiórkę wystawy
g) opakowanie zwrotne i wysyłkę zwrotną na zasadach określonych w pkt 3.1. lit b.

8. Postanowienia końcowe
8.1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania.
8.2. a) Dane osobowe Autorów Dzieł - Uczestników Wystawy, w szczególności podane w formularzu zgłoszeniowym oraz udostępnione w ramach organizacji Wystawy, będą przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r., poz. 1000 z późn. zm.) w związku z wykonywaniem niniejszego Regulaminu, a w szczególności w celu komunikacji z Uczestnikami, wyłonienia Dzieł na Wystawę.
b) Administratorem danych osobowych jest Organizator.
c) Udostępnienie danych osobowych na potrzeby wskazane w pkt. a. powyżej, jest dobrowolne, jednakże jest niezbędne w celu wzięcia udziału w Wystawie.
8.3. Organizator ma prawo wprowadzać zmiany do niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn organizacyjnych, technicznych i prawnych, w szczególności zmiany mogą dotyczyć zmiany terminów Wystawy lub dostosowania Regulaminu do zmian prawnych. Organizator, wprowadzając zmianę w Regulaminie, zobowiązany jest poinformować o niej każdego z Uczestników Wystawy, poprzez wysłanie wiadomości e-mail o planowanej zmianie Regulaminu na adres e-mail wskazany w zgłoszeniu z 14-dniowym wyprzedzeniem. Uczestnikowi, który nie zgadza się na zmiany przysługuje prawo do wypowiedzenia Regulaminu, co jest jednoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w Wystawie.

........................., dnia ......................... r.

w imieniu Organizatora
.........................


ODPOWIEDZ

Wróć do „REGULAMINY wystaw, plenerów”